Revizyon

Şirketin Katma Değer ergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,

Personel bordrolarının kontrol edilmesi, ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi,

Şirketin düzenlediği satış faturalarının muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,

Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının evrak düzeni, kanuni süreler ve içeriği dikkate alınarak kontrolü,

Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü sağlanmaktadır.